Football Game Recap: Grafton/St. Thomas/Drayton vs. Watford City

Recap: Grafton/St. Thomas/Drayton vs. Watford City