1. Sat, Nov 2
  2. Mon, Nov 4
  3. Fri, Nov 8
Xcellent 25 National 25
Friday, Nov. 15