Patrick Henry High School Patrick Henry High School
4320 Newton Ave N
Minneapolis, MN