Elizabeth High School Elizabeth High School
4811 Elizabeth St
Cudahy, CA 90201