Foothill High School Foothill High School
19251 Dodge Ave
Santa Ana, CA