Saddleback High School Saddleback High School
2802 S Flower St
Santa Ana, CA 92707