Segerstrom High School Segerstrom High School
2301 W Macarthur Blvd
Santa Ana, CA